REGULAMIN ZAWODÓW
SUWALSKIE TROPY RACE 2022

1.   ZAWODY

Zawody „Suwalskie Tropy Race” (zwane dalej „Zawodami”) są imprezą o charakterze sportowo – turystycznym. Celem zawodów jest pokonanie całej trasy o własnych siłach w najkrótszym czasie.

Zawody służą również promocji zdrowego stylu życia, aktywności na łonie natury i turystyki rowerowej. Mają na celu wsparcie rozwoju turystycznego i pokazanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych regionu Suwalszczyzny i Mazur. 

2.  ORGANIZATOR

ENYO Group s.c. zwany dalej Organizatorem.

Strona internetowa Zawodów: www.suwalskietropy.pl

3.   TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody odbędą się w dniach 23-25 lipca 2022 r.

Baza Zawodów: Folwark Hutta nad jez. Koleśne (www.hutta.pl).

4.     TRASY i PARAMETRY

Zawody zostaną przeprowadzone z podziałem na trasy:

 • STR 500 km (STR500) – trasa rowerowa o długości około 500 km, limit czasu 64 h
 • STR 350 km (STR350) – trasa rowerowa o długości około 350 km, limit czasu 48 h
 • STR 200 km (STR200) – trasa rowerowa o długości około 200 km, limit czasu 36 h

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany długości trasy i limitu czasu w zależności od uwarunkowań niezależnych takich jak zalecenia instytucji publicznych, warunki pogodowe itp.

5.   PROGRAM ZAWODÓW

Piątek, 22 lipca 2022
• od 18.00 do 23.00 – przyjmowanie uczestników w bazie rajdu, odbiór pakietów
• od 20.00 – ognisko integracyjne


Sobota, 23 lipca 2022
• 5.00 – 6.30 – odbiór pakietów i wydawanie trackerów (prosimy o pojawienie się w bazie bliżej 5.00 – 6.00)
• 6.45 – odprawa techniczna
• 7.00 – wspólny start trasy STR200, STR350 i STR500
(dekoracje podium – po pojawieniu się pierwszej trójki w danej kategorii na mecie
)

Niedziela, 24 lipca 2022
• 19.00 – limit trasy STR20
0
(dekoracje podium – po pojawieniu się pierwszej trójki w danej kategorii na mecie)

Poniedziałek 25 lipca 2022
• 7.00 – limit trasy STR350

• 23.00 – limit trasy STR500

Odbiór pakietów startowych odbywa się zarówno w piątek, jak i w sobotę (nie trzeba przyjeżdżać do bazy w piątek).

6.    ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

Zadaniem uczestników Zawodów jest pokonanie trasy otrzymanej przez Organizatora w postaci elektronicznej (plik .gpx) w jak najkrótszym czasie. Trasa zawodów nie będzie oznakowana w terenie. Plik .gpx zawodnik wygrywa samodzielnie do własnego urządzenia  (GPS, smartfon z aplikacją, itp.)

Pokonanie trasy przez każdego z uczestników zawodów będzie weryfikowane na podstawie systemu śledzenia lokalizacji GPS. System lokalizacji GPS zapewni Organizator.

Zawody odbywają się w formule samowystarczalności, czyli bez wsparcia z zewnątrz. Można korzystać natomiast z ogólnodostępnych usług np. sklepów, restauracji, noclegów czy serwisów.

Obowiązuje bezwzględny zakaz pomocy osób trzecich, w tym korzystania z jakichkolwiek środków transportu (z wyjątkiem roweru uczestnika). Uczestnicy pokonują całą trasę rowerem wyłącznie o własnych siłach (zabronione są rowery elektryczne) i samodzielnie prowadząc nawigację. Zakazuje się korzystania więcej niż z jednego roweru w trakcie zawodów.

Uczestnicy muszą poruszać się po trasie wyznaczonej przez Organizatora i określonej w pliku .gpx. W przypadku zjechania z trasy, należy wrócić na nią w miejscu jej opuszczenia.

W przypadku zgubienia nadajnika GPS, awarii systemu lub innych problemów losowych Organizator może potwierdzić pokonanie trasy na podstawie zapisu aktywności z urządzenia GPS uczestnika.

Dozwolona jest jazda non-stop.

Skracanie trasy grozi dyskwalifikacją lub karą czasową.

Komunikat techniczny na temat szczegółów zawodów będzie opublikowany na stronie www zawodów lub rozesłany do uczestników do dnia 16 lipca 2022 r.

7.  KLASYFIKACJA

Na wszystkich trasach prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na kategorie:

 • Mężczyźni
 • Kobiety

Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu na danej trasie zawodnik nie będzie klasyfikowany.

Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, będą korzystać z transportu lub wsparcia osób trzecich.

8.  WYPOSAŻENIE

Każdy uczestnik powinien posiadać:

 • telefon komórkowy z numerem telefonu podanym w zgłoszeniu, oraz numer organizatora (wpisany do telefonu)
 • urządzenie do nawigacji z możliwością odczytaniu śladu trasy,
 • sprawny rower (wyposażony w oświetlenie na przód i tył),
 • sztywny kask,
 • folia NRC,
 • dowód osobisty lub paszport,
 • podstawowy zestaw naprawczy (zapasowa dętka lub łatki, pompka).

9.   UCZESTNICTWO I  ZGŁOSZENIA

1) Uczestnikiem może być osoba, która:

a) dokona rejestracji

b) dokona opłaty startowej

2) Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej

3) Osoby w wieku 16-18 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Zawodach. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Zawodach jedynie pod opieką osoby, która ukończyła 21 rok życia.

4) Limit zgłoszeń na obie trasy to 400 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby dostępnych miejsc.

5) Żeby otrzymać komplet świadczeń należy dokonać rejestracji na zawody do dnia 8.07. (do tego dnia musi wpłynąć opłata). Możliwe jest zgłoszenie po dniu 8.07., ale wtedy nie ma gwarancji koszulki, buffa i medalu. Po dniu 16.07. przed dokonaniem rejestracji, prosimy o kontakt z organizatorem (504 097 925 lub mejl organizator@suwalskietropy.pl).

10.  OPŁATA STARTOWA

1) Opłata startowa za udział jednej osoby wynosi:

a) STR 500 km

 • wpłata do 31.03.2022 r. (włącznie) – 300 zł;
 • po 1.04.2022 r.  – 350 zł.

b) STR 350 km

 • wpłata do 31.03.2022 r. (włącznie) – 280 zł;
 • po 1.04.2022 r. – 330 zł

c) STR 200 km

 • wpłata do 31.03.2022 r. (włącznie) – 250 zł;
 • wpłata od 1.042022 r. – 300 zł

2) Opłatę startową należy uiścić poprzez stronę www organizatora.

W tytule przelewu proszę wpisać typ trasy oraz imię(-ona) i nazwisko(-a) zawodników np.: „STR500 Jan Kowalski”.

3) Zwrot opłaty startowej w przypadku rezygnacji uczestnika następuje wg następujących zasad:

 • do dnia 31.03.2022 r. (włącznie) – 100% opłaty startowej
 • od dnia 01.04.2022 do dnia 1.06.2022 r. (włącznie) – 50% opłaty startowej
 • od dnia 2.06.2022 r. –  nie ma możliwości zwrotu opłaty startowej

Rezygnacji można dokonać wyłącznie drogą mailową na adres e-mail Organizatora: organizator@suwalskietropy.pl

4) W przypadku odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora np. pandemia COVID lub stan zagrożenia pożarowego, Organizator zwraca opłatę startową z potrąceniem kwoty 50 zł (pokrycie poniesionych wydatków).

5) Możliwe jest przepisanie pakietu na innego zawodnika do dnia 1.07.2021 (włącznie).

11.   ŚWIADCZENIA STARTOWE

W ramach wpisowego Organizator zapewnia:

 • numer startowy
 • trasę zawodów w postaci elektronicznej (plik .gpx)
 • nadajnik GPS oraz przejazd Uczestnika online (na ogólnodostępnym portalu)
 • chustę wielofunkcyjną typu buff
 • koszulkę techniczną t-shirt
 • medal dla finisherów
 • piwo i napoje na mecie
 • poczęstunek powitalny i ognisko przedstartowe w bazie zawodów
 • ciepły dwudaniowy posiłek na mecie
 • nagrody za miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach i trasach
 • losowanie upominków na mecie
 • profesjonalną obsługę fotograficzną
 • dostęp do pryszniców i toalet w bazie zawodów

12. NOCLEGI

Organizator nie zapewnia noclegów ani w bazie ani na trasie zawodów – zawodnik organizuje je sobie samodzielnie. Możliwy jest nocleg w bazie zawodów w pokojach lub w namiocie (25 zł). Organizator zawodów nie pośredniczy w rezerwacji noclegów . Na terenie bazy mieści się także restauracja. Więcej informacji i kontakt w sprawie noclegów w folwarku na terenie bazy: www.hutta.pl/

13.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

2) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów, znaczącej zmiany jego tras lub zasad przebiegu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych (np. silne wiatry), znaczącego zagrożenia pożarowego bądź w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych czynników uznawanych za działanie „siły wyższej” (np. sytuacji pandemii COVID-19)

3) Udział w Zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.

4) Ze względów bezpieczeństwa, wszystkich uczestników bezwzględnie obowiązuje zgłoszenie Organizatorowi zakończenia udziału w Zawodach nie później niż godzinę po zakończeniu limitu czasu dla trasy na której startuje, poprzez zameldowanie się w bazie Zawodów lub telefonicznie

5) Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone uczestnikom przez innych uczestników, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.

6) Zabronione jest pozostawianie śmieci na trasie

7) Zabronione jest nocowanie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego na „dziko”, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych

8) Opłata za zgubienie lub uszkodzenie nadajnika GPS wynosi 500zł

9) Na Zawodach obowiązują zasady fair play. Utrudnianie jazdy rowerem innym uczestnikom jest niedozwolone i karane będzie dyskwalifikacją.

10) Organizator nie zapewnia transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania trasy. 

11) Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

12) Ewentualne protesty dotyczące sytuacji mających miejsce w trakcie Zawodów można składać w Biurze Zawodów lub mailowo do 2 dni od zakończenia zawodów.

13) Uczestnicy mają prawo zgłaszać protesty dotyczące wyników Rajdu przez 3 dni od momentu ukazania się wyników na stronie internetowej zawodów.  Po rozpatrzeniu protestów zgłoszonych do wyników zawodów wyniki uznawać będzie się za ostateczne.

14) Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w bazie Zawodów.

15) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy.

16) Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja kierownika Zawodów jest decyzją ostateczną.

17) Uczestnicy Zawodów wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu, a także na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Zawodów zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Organizatora imprez i rajdów, jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Uczestnicy Zawodów zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i  udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344).

18) Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.

19) Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnikaZałącznik 1 do Regulaminu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ENYO GROUP S.c. (NIP: 526-25-44-258, REGON: 369826949. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem organizator@tropy.net

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w zawodach Suwalskie Tropy Race,
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w zawodach Suwalskie Tropy Race:
  • Twojego uczestnictwa w zawodach Suwalskie Tropy Race (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.),
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników,
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) dotyczących udziału w zawodach Suwalskie Tropy Race,
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz,
  • kontaktu z Tobą, 
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze zawodów Suwalskie Tropy Race w celach podatkowych i rachunkowych

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w zawodach Suwalskie Tropy Race.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w zawodach Suwalskie Tropy Race.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczących działalności archiwalnej albo do momentu wycofania zgody. 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej zawodów Suwalskie Tropy Race.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.